Phượng Đồng 3 , Phụng Châu, Chương Mỹ cụm 6 căn

1.499.000.000

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.