Tổ 11 Trinh Lương

1.900.000.000

Căn 124 – 1 Giá 1,9 tỷ [ĐÃ BÁN]

Căn 124 – 2 Giá 1,9 tỷ

Căn 124 – 3 Giá 1,9 tỷ

Căn 124 – 4 Giá 1,9 tỷ

https://goo.gl/maps/CTAPZadLCv5gTUNg7