Tổ 9 Nhân Trạch Phú Lương cụm 6 căn

2.200.000.000

Căn 208-4 giá 2,2 tỷ

Căn 208-5 giá 2,2 tỷ

Căn 208-6 giá 2,2 tỷ

3 Căn ngoài đã bán

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: