Xóm 3 Đồng Nhân , Đông La Cụm 5 căn

1.650.000.000

2 căn ngoài Giá 1,8 tỷ

3 căn trong Giá 1,65 tỷ

Tiến độ: Đang xây đến tầng 2

20.96558380126953,105.72047424316406

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.