2.550.000.000
5.950.000.000

Nhà ở hàng lẻ

Bán nhà số 62 Triều Khúc

9.600.000.000