Cụm Hà Trì số 15 ngõ 3 Hà Trì 4 Hà Đông Hà Nội

2.700.000.000

Căn 1- 171 ĐB 34 4 4 3 2,73 tỷ Đang hoàn thiện Còn hàng
Căn 1- 172 ĐB 34 4 4 3 2,73 tỷ Còn hàng
Căn 1- 173 ĐB 34 4 4 3 2,73 tỷ Còn hàng
Căn 1- 174 ĐB 34 4 4 3 2,74 tỷ Còn hàng
Căn 1- 175 ĐB 34 4 4 3 2,74 tỷ Còn hàng
Căn 1- 176 ĐN 33 4 4 3 2,78 tỷ Còn hàng
Căn 1- 177 ĐN 30 5 3 4 2,7 tỷ Còn hàng
Căn 1- 178 ĐN 34,2 4 4 3 2,8 tỷ còn hàng
Căn 1- 179 TN 34 4 4 3 2,77 tỷ còn hàng
Căn 1- 180 TN 34 4 4 3 2,75 tỷ còn hàng
Căn 1- 181 TN 34 4 4 3 2,75 tỷ còn hàng
Căn 1- 182 TN 34 4 4 3 2,75 tỷ còn hàng
Căn 1- 183 TN 34 4 4 3 2,75 tỷ còn hàng
Căn 1- 184 TN 34 4 4 3 2,75 tỷ còn hàng
Căn 1- 185 TN 34 4 4 3 2,75 tỷ còn hàng
Căn 1- 186 TN 34 4 4 3 2,75 tỷ còn hàng

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

Danh mục: