Quy định mới cấp sổ hồng từ 8.2.2021

Từ ngày 8.2.2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ có hiệu lực với nhiều quy định mới về sổ hồng. Đáng chú ý là quy định văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP còn sửa đổi, bổ sung quy định Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đối với trường hợp đã nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng

Theo Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ví dụ: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Quận Hà Đông ở Lô N01 Khu Trung tâm hành chính mới, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng. Nên những người dân Hà Đông không cần lên văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội ( trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường) đường Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân.

Người dân có thể thỏa thuận thời gian, địa điểm làm thủ tục cấp sổ hồng

Theo Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về việc nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định:
Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Liên quan một số quy định mới về cấp sổ hồng có hiệu lực từ ngày 8.2.2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP còn bãi bỏ Khoản 4 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.